نقد استاد

هرکس شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت براو سنگین آید، عمل كردن به آنها براو سنگین تر است.... امام علي عليه‌السلام

نظرات کلی
ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ 

لطفاً نظرات کلی و غیر درسی خود را در این بخش وارد کنید.


کلمات کلیدی: نظرات کلی
 
مدلسازی سیستمهای بیولوژیک
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ 

لطفاً نظرات خود را درباره درس «مدلسازی سیستمهای بیولوژیک» در این بخش وارد کنید.


 
پردازش زمان-فرکانس-مکان
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ 

لطفاً نظرات خود را درباره درس «پردازش زمان-فرکانس-مکان» در این بخش وارد کنید.


 
مدارهای الکتریکی 1
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ 

لطفاً نظرات خود درباره درس «مدارهای الکتریکی 1» و آزمایشگاه این درس را در این بخش وارد کنید.


کلمات کلیدی: مدارهای الکتریکی 1